Kolofon

ESYLUX Norge AS
Strandveien 35 | 1366 Lysaker | Norge
t: +47 22 55 52 00
f: +47 22 55 52 01
info@esylux.no
www.esylux.com
Org. Nr. 895 465 062
 
Personvernerklæring/ansvarsbegrensning
Det er viktig for oss å beskytte privatlivet ditt! Siden bruken av vårt nettilbud forutsetter at du oppgir personlige data, vil vi gjerne få informere deg om hvordan vi behandler dine data.
 
Innhenting av data
ESYLUX Norge AS lagrer personrelaterte data på enkelte sider (nyhetsbrev, innlogging) for registrering og autorisasjon. På andre områder blir dine data kun overført per e-post (kontaktskjema). Andre data hentes vanligvis inn av ESYLUX Norge AS i form av kontaktdata som er lagret på nettservere. Dette gjelder blant annet innloggingsdato, nedlastede sider eller filer, nettleserprogramvaren og brukerens IP-adresse. Øvrige data brukes ikke til å identifisere brukeren. Videre blir øvrige data behandlet og analysert kun i anonym form for statistiske formål, for feilutbedring eller registrering av innbruddsforsøk. Til statistiske formål hører blant annet en såkalt Clickstream-analyse som gjør det mulig for ESYLUX Norge AS å undersøke atferden til brukerne av nettstedet.
 
Distribusjon
Personrelaterte data distribueres ikke, gis altså ikke videre til tredjepersoner. Unntaket er oppfordringer om utlevering av informasjon til autoriserte statlige instanser i tilknytning til rettsforfølgelse ved misbruk av vårt nettsted, samt tjenester og informasjon på dette.
 
Ansvar for innhold
Innholdet på sidene våre er utarbeidet med største nøyaktighet. Vi påtar oss imidlertid ikke ansvaret for innholdets riktighet, fullstendighet og aktualitet. Som tilbydere er vi ansvarlig for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til generell lovgivning. Tilbydere er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke eller etter omstendighetene å etterforske fremmede opplysninger, som du videresender eller lagrer, og som peker på en ulovlig aktivitet. Forpliktelsen til å fjerne eller sperre bruken av opplysninger i henhold til generell lovgivning berøres ikke av dette. Et slikt ansvar er imidlertid først mulig fra tidspunktet for kjennskap til et konkret lovbrudd. Når vi blir gjort kjent med slike ulovligheter, vil vi omgående fjerne pågjeldende innhold.
 
Ansvar for lenker
Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter, der vi ikke har noen innflytelse på innholdet. Derfor kan vi ikke påta oss ansvaret for slikt eksternt innhold. Ansvaret for innholdet på en side som vi lenker til, ligger alltid hos den gjeldende tilbyderen eller driveren av nettstedet. Sidene som det lenkes til, blir kontrollert for mulige ulovligheter på tidspunktet når lenken opprettes. Det er ikke funnet ulovlig innhold på tidspunktet da lenken ble opprettet. En permanent innholdsmessig kontroll av siden det lenkes til, er imidlertid ikke rimelig uten konkret mistanke om en ulovlighet. Når vi blir gjort kjent med ulovligheter, vil vi omgående fjerne slike lenker.
 
Opphavsrett
Nettstedets redaktører arbeider kontinuerlig for å respektere andres opphavsrett eller med å benytte egenproduserte eller lisensfrie verker. Innhold og verker som er redigert av nettstedets redaktører, er underkastet norsk opphavsrett. Bidrag fra tredjeparter er merket som sådanne. Mangfoldiggjøring, redigering, distribusjon og enhver form for kommersiell utnyttelse ut over grensene for opphavsretten, krever skriftlig tillatelse fra den pågjeldende forfatter eller redaktør. Nedlasting og kopiering av denne siden er kun tillatt til privat, ikke-forretningsmessig bruk.
 
Personvern
I det omfang som det på våre sider blir registrert personrelaterte data (for eksempel navn, adresse eller e-postadresser), skjer det alltid i størst mulig omfang på frivillig basis. Det er i størst mulig omfang alltid mulig å benytte tilbud og ytelser uten å oppgi personrelaterte data. Vi forbyr hermed uttrykkelig at tredjeparter benytter kontaktdata som er offentliggjort, til uoppfordret å distribuere reklame og informasjonsmateriell. Redaktørene av nettstedet forbeholder seg uttrykkelig retten til å innlede rettslige skritt hvis det uoppfordret blir distribuert reklameopplysninger, for eksempel via spam.
 
Dine rettigheter som bruker
I henhold til Personopplysningslovens § 18 har du som bruker rett til når som helst å kreve opplysninger om hvilke data vi har registrert om deg, samt hva formålet med registreringen er. Dessuten kan du få rettet feilaktig registrerte data eller slettet data, hvis lagring er ulovlig eller ikke lenger nødvendig. Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, henvender du deg til vår personvernansvarlige.
 
Shopsoftware by Gambio.de © 2015

Gambio GX2 responsive Template by eShop:Src